POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Jurczyński, ul. Stefana Żeromskiego 4/A, 76-200 Słupsk, NIP: 5742039649 (dalej jako: „My”).
 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 534-089-846 lub pod adresem e-mail: pawel@jurczynskikancelaria.pl.
 3. Przetwarzamy Dane osobowe - w zależności od łączących nas relacji - ponieważ: (a) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, a polegających na marketingu bezpośrednim naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (b) jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej nas z Państwem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub (c) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Przetwarzamy Dane osobowe – w zależności od łączących nas relacji - w celu: (a) odpowiedzi na Państwa zapytanie, (b) marketingu naszych usług, (c) świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych lub (d) wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa
 5. Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres e-mail,
  4. numer NIP,
  5. adres
  6. nr rachunku bankowego.
 6. Dane osobowe przechowujemy, w zależności od celów, przez następujące okresy czasu:
  1. w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie – nie dłużej niż jest to konieczne do jej udzielania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  2. w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu,
  3. w celu wykonania umowy – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  4. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – przez okres wymagany przez przepis prawa.
 7. Informujemy, że odbiorcami Danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z nami, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 8. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do Danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania Danych osobowych,
  3. usunięcia Danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
  6. przeniesienia Danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa prawa można realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

 10. Państwa Dane osobowe przetwarzane są w naszej siedzibie. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania Danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE zastosujemy odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 11. W związku ze współpracą z dostawcami usług oraz innymi kancelariami prawniczymi, możemy powierzać przetwarzanie Danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami.
 12. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o naszej działalności lub wykonanie usługi.
 13. Informujemy, że nie stosujemy procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.